- N +

关于死性不改20Fi的系统优化说明分享

Windows 10 x64 ltsc 2019

Windows Server 2019 DC

优化图说明

10.png


Win7x64 Pro SP1

WS2008 R2 企业版

系统优化说明

7-1.png

7-2.png

作者:网管老李
人生不玩害自己,玩中求知最聪明,要问谁玩最有意,花甲过后相对比.
微信扫一扫
返回列表
上一篇:
下一篇: