- N +

VIP影视解析接口收集【不定时更新】

废话不多说,直接上地址

说明:=号后面直接添加要解析的视频地址放入浏览器地址栏即可

比如:http://jx.618g.com/?url=https://v.qq.com/x/cover/ww18u675tfmhas6.html


http://jx.618g.com/?url=

http://api.baiyug.vip/index.php?url=

https://z1.m1907.cn/?jx=

https://jx.618g.com/?url=

https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url=

https://cdn.yangju.vip/k/?url=

https://api.sigujx.com/?url=

https://vip.jaoyun.com/index.php?url=

https://jx.618g.com/?url=

https://api.bbbbbb.me/jx/?url=

https://www.myxin.top/jx/api/?url=

https://jiexi.071811.cc/jx.php?url=

https://jx.wslmf.com/?url=

https://jx.dy-jx.com/?url=

https://vip.mpos.ren/v/?url=

https://jqaaa.com/jx.php?url=

https://jx.598110.com/index.php?url=

https://jx.bwcxy.com/?v=

https://jx.rdhk.net/?v=

https://jx.fo97.cn/?url=

https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=

https://jx.ivito.cn/?url=

https://api.927jx.com/vip/?url=

https://api.tv920.com/vip/?url=

https://www.ka61b.cn/jx.php?url=

https://api.lhh.la/vip/?url=

https://api.sumingys.com/index.php?url=

https://api.8bjx.cn/?url=

https://v.qianyicp.com/v.php?url=

https://mcncn.cn/?url=

https://jx.f41.cc/?url=

https://www.ckmov.vip/api.php?url=

https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=

https://jx.mw0.cc/?url=

https://www.33tn.cn/?url=

https://jx.1ff1.cn/?url=

https://jx.000180.top/jx/?url=

https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=

https://www.administratorw.com/video.php?url=

https://jiexi.380k.com/?url=

https://jx.wslmf.com/?url=

https://okjx.cc/?url=

http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url=


作者:网管老李
人生不玩害自己,玩中求知最聪明,要问谁玩最有意,花甲过后相对比.
微信扫一扫
返回列表
上一篇:
下一篇: